Phòng Đào tạo
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Giới thiệu chung

Phòng ĐTĐH trường ĐHKT Huế tiền thân là tổ giáo vụ đào tạo của Khoa Kinh tế - Đại học Huế, Năm 2002 Khoa Kinh tế có quyết định thành lập Trường ĐHKT, tổ Giáo vụ đào tạo được đổi tên thành phòng Giáo vụ - CTSV. Phòng Giáo vụ - CTSV lúc đó vừa có chức năng nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo vừa liên quan đến công tác sinh viên. Năm 2014 khi Bộ GD&ĐT công bố Đại học Huế là đại học Vùng và ra quyết định quy định cơ cấu tổ chức của đại học Vùng và các trường thành viên, Đại học Huế có Quyết định quy định chức năng của các Phòng ban của các trường thành viên và trung tâm chức năng, từ đây Phòng Giáo vụ -CTSV lại tách thành hai phòng là Phòng Đào tạo đại học (ĐTĐH) và phòng Công tác sinh viên (CTSV). 

Phòng ĐTĐH hiện nay có 10 cán bộ, công nhân viên chức, cơ cấu gồm một trưởng phòng và một phó phòng, phòng có hai tổ chức năng là tổ Kế hoạch đào tạo và tổ Kết quả đào tạo. Phòng có chức năng, nhiệm vụ:          

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo đại học bao gồm: Xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch, và quy mô đào tạo; tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo.

- Tổ chức tạo nguồn và xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đại học các hệ từ tất cả các địa phương trong nước, đặc biệt là khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

- Phối hợp với các Khoa xây dựng và phát triển các ngành (chuyên ngành) đào tạo, các chương trình đào tạo mới.

- Phối hợp với các Khoa xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo đại học các hệ chính quy, liên kết đào tạo với nước ngoài, không chính quy, liên thông, văn bằng hai...

- Phối hợp với các Khoa tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giáo dục đại học cho các ngành học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường.

- Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo đại học.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức, quản lý toàn bộ quá trình đào tạo đại học cho tất cả các hệ và loại hình đào tạo.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các quyết định liên quan đến quá trình đào tạo đại học từ tuyển sinh đến tốt nghiệp.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các hội đồng thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp... Phối hợp với Phòng CTSV tổ chức khai giảng, bế giảng và tổng kết năm học.

- Quản lý và cấp phát kết quả học tập của người học cho tất cả các hệ và loại hình đào tạo đại học.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo quốc tế.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận giờ giảng để thanh toán giảng dạy cho giảng viên.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính xây dựng và quản lý các hợp đồng đào tạo, hợp đồng giảng dạy liên kết với các cơ sở đạo tạo khác.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định sinh viên vào học các chuyên ngành, học chương trình thứ hai, học tiến độ nhanh...

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học các hệ và các loại hình đào tạo.

- Chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, nhân viên, tài sản, thiết bị theo sự phân cấp của Trường.

- Thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các nội dung liên quan theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu đúng quy định thuộc các lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác liên quan đến công tác đào tạo đại học.