Phòng Đào tạo

LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc
Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác.