Phòng Đào tạo
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Chọn thể loại:

Câu hỏi:

Đăng ký học tín chỉ như thế nào?

Trả lời:

- Sinh viên năm nhất (học kỳ I/năm 1), sẽ học theo số học phần và số tín chỉ do Phòng Đào tạo đại học (ĐTĐH) công bố (thời khóa biểu cố định).Từ học kỳ II/năm 1 trở đi, sinh viên tự chủ động đăng ký học phần theo chương trình đào tạo và kế hoạch học tập riêng của từng cá nhân.
- Mỗi SV được cấp 1 tài khoản cá nhân, hình thức đăng ký qua mạng (online) theo kế hoạch và thời khóa biểu được nhà trường công bố trước mỗi học kỳ. Ngoài ra, nếu gặp khó khăn trong đăng ký online, SV cũng có thể thực hiện việc đăng ký HP bằng phiếu (offline) gửi trực tiếp về phòng ĐTĐH.
- Số đợt đăng ký HP ở mỗi học kỳ gồm: 1 đợt đăng ký chính thức và từ 2 đến 3 đợt đăng ký bổ sung (tùy theo nhu cầu của sinh viên, khoa/bộ môn).

Câu hỏi:

Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong một học kỳ chính là bao nhiêu?

Trả lời:

- Đối với SV đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu chỉ được đăng ký khối lượng học tập không quá 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ.
- Đối với SV xếp hạng học lực bình thường, không hạn chế khối lượng đăng ký học tập.

Câu hỏi:

Rút học phần là gì?

Trả lời:

Rút học phần đã đăng ký là: trong thời gian quy định (Trong vòng 3 ngày đầu của tuần thứ 3 kể từ đầu học kỳ chính hoặc 2 ngày đầu của tuần thứ 2 của kỳ hè), thông qua mạng Internet sinh viên thực hiện bỏ 1 hoặc nhiều lớp học phần đã đăng ký, do bản thân bị quá sức học hoặc không đủ năng lực tài chính. Trong khoảng thời gian rút học phần, ngoài những sinh viên rút học phần thì cũng có thể có sinh viên đăng ký thêm các lớp khác. Tuy nhiên, có những lớp học phần chỉ cho rút mà không cho đăng ký thêm.
Thời gian “rút học phần” là trước khi đóng học phí. Đến thời gian đóng đóng học phí thì sinh viên không được rút học phần. Việc rút học phần phải đảm bảo quy định về số tín chỉ tối thiểu đăng ký học.

Câu hỏi:

Những trường hợp nào được đăng ký muộn?

Trả lời:

Đăng ký muộn là đăng ký vào lớp học phần khi đã đến hoặc đã qua thời gian bắt đầu học theo kế hoạch. Trong thời gian “rút học phần” sinh viên có thể tự đăng ký muộn (qua mạng) vào một số lớp học phần nếu lớp được cho phép đăng ký thêm. 
Ngoài ra, sinh viên học học kỳ đầu tiên ở chương trình thứ hai, sinh viên tạm ngừng học do ốm hoặc được điều động vào lực lượng vũ trang mới quay lại học tập, sinh viên bị ốm đau hoặc gia đình có biến cố trong thời gian đăng ký học nếu có đơn và minh chứng thì sẽ được phòng Đào tạo đăng ký muộn cho học kỳ chính nhưng không muộn quá 2 tuần kể từ đầu học kỳ.

Câu hỏi:

Những trường hợp nào được đăng ký muộn?

Trả lời:

Đăng ký muộn là đăng ký vào lớp học phần khi đã đến hoặc đã qua thời gian bắt đầu học theo kế hoạch. Trong thời gian “rút học phần” sinh viên có thể tự đăng ký muộn (qua mạng) vào một số lớp học phần nếu lớp được cho phép đăng ký thêm. 
Ngoài ra, sinh viên học học kỳ đầu tiên ở chương trình thứ hai, sinh viên tạm ngừng học do ốm hoặc được điều động vào lực lượng vũ trang mới quay lại học tập, sinh viên bị ốm đau hoặc gia đình có biến cố trong thời gian đăng ký học nếu có đơn và minh chứng thì sẽ được phòng Đào tạo đăng ký muộn cho học kỳ chính nhưng không muộn quá 2 tuần kể từ đầu học kỳ.

Câu hỏi:

Muốn hủy môn học đã đăng ký ở đâu?

Trả lời:

- Nếu trong quá trình đăng ký: SV vào mục Đăng ký học trên hệ thống chọn học phần muốn hủy rồi bấm nút Hủy đăng ký.
- Nếu đã vào học: sinh viên phải làm đơn đề nghị Phòng ĐTĐH hủy và chỉ thực hiện sau 2 tuần kể từ đầu học kỳ chính và sau 1 tuần kể từ đầu học kỳ phụ.
 

Câu hỏi:

Lớp học phần và đăng ký học cho học kỳ hè được tổ chức như thế nào?

Trả lời:

Đối với học kỳ hè, lớp học phần được mở chung cho sinh viên tất cả các khóa cần học lại, cải thiện, học chậm, học vượt. Đăng ký học cho kỳ hè được chia thành 2 đợt và được phân lịch như sau: 
- Đợt đầu tiên là ưu tiên cho sinh viên đăng ký học lại: Sinh viên chỉ có thể đăng ký học nếu đã học nhưng chưa đạt;
- 2 đợt sau là đợt “đăng ký toàn trường”. Xen giữa 2 đợt đăng ký này là thời gian đóng học phí lần thứ nhất và sinh viên nào không đóng học phí trong đợt này thì bị xóa đăng ký. Sau đợt “đăng ký toàn trường” thứ 2 những sinh viên không đóng học phí cũng sẽ bị hủy đăng ký.

Câu hỏi:

Lớp học phần và đăng ký học cho học kỳ chính được tổ chức như thế nào?

Trả lời:

Đối với học kỳ chính, đăng ký học diễn ra trước khi học kỳ bắt đầu và được phân lịch cho sinh viên từng khóa: 
- Đầu tiên là đăng ký các lớp học phần ghép thành nhóm cơ bản, gọi tắt là “đăng ký theo nhóm”;
- Tiếp theo là đăng ký các lớp học phần mở cho các ngành cùng khóa, gọi tắt là “đăng ký theo khóa”;
- Tiếp đến là đăng ký các lớp học phần có ở các ngành/ khóa khác, gọi tắt là “đăng ký toàn trường”;
- Sau cùng là “Hiệu chỉnh đăng ký”: sinh viên đăng ký thêm, đổi sang lớp khác, bỏ bớt lớp đã đăng ký. Đợt này thực hiện trước khi học kỳ mới bắt đầu 1 tuần.
“ĐK theo nhóm” là những sinh viên chưa học hết thời gian thiết kế của chương trình đào tạo đăng ký các lớp học phần mở cho ngành & khóa của mình. Nếu có nhiều sinh viên hơn số lượng tối đa của phòng học thì sẽ có hơn 1 nhóm cơ bản và sinh viên có quyền chọn 1 trong số các nhóm cơ bản. Đợt “ĐK theo nhóm” dành sự ưu tiên cao nhất cho sinh viên đúng ngành/ khóa theo lịch đăng ký: đảm bảo tuyệt đối sinh viên đúng ngành/khóa “có chỗ” trong các lớp được mở. Có thể xảy ra tình trạng có sinh viên không thể học được tất cả các học phần thuộc nhóm cơ bản, nếu như sinh viên chưa đủ điều kiện học do thiếu học phần ràng buộc nó.
“ĐK theo khóa” là sinh viên chưa học hết thời gian thiết kế của chương trình đào tạo đăng ký các lớp học phần mở cho ngành khác nhưng cùng với khóa của mình, nếu lớp đó còn chỗ. 
“ĐK toàn trường” là sinh viên đăng ký vào bất kỳ lớp nào mà sinh viên cần học, nếu lớp đó còn chỗ. “Hiệu chỉnh đăng ký” thực chất là đợt kéo dài của “ĐK toàn trường”.
Khi sinh viên đăng ký học, hệ thống sẽ kiểm soát không cho xung đột kế hoạch/ thời khóa biểu, không cho vượt quá số tín chỉ quy định, xác định học phần học lần đầu hay học lần thứ 2 trở đi, xác định học phí và điều kiện ràng buộc giữa các học phần.
Ngoài các lớp mở theo kế hoạch, tùy điều kiện cụ thể mà trong học kỳ chính Trường còn có thể mở lớp bổ sung.

Câu hỏi:

Lớp học phần trong mỗi học kỳ được mở theo nguyên tắc nào?

Trả lời:

Trong các học kỳ chính: Trường mở lớp theo quan điểm: mở đủ lớp để đáp ứng nhu cầu học của sinh viên theo kế hoạch đào tạo được thiết kế của tất cả các ngành/ khóa; và mở thêm lớp để giải quyết nhu cầu học cho sinh viên cần học những học phần mà bản thân học chậm, phải học lại hoặc học cải thiện, sinh viên cần học vượt. Khi vẫn còn sinh viên có nhu cầu học nhưng không thể học do xung đột kế hoạch/ thời khóa biểu thì Trường sẽ mở lớp bổ sung nếu Trường vẫn còn năng lực đào tạo; 
Trong học kỳ hè: Trường mở lớp theo quan điểm: khi điều kiện cho phép thì mở lớp để đáp ứng nhu cầu học của sinh viên cần học những học phần mà bản thân học chậm, phải học lại hoặc học cải thiện, sinh viên cần học vượt.

Câu hỏi:

Khối lượng học tập tối đa trong một học kỳ là bao nhiêu?

Trả lời:

Khối lượng học tập tối đa trong mỗi học kỳ chính là 25 tín chỉ. Khối lượng học tập tối đa trong mỗi học kỳ hè là 12 tín chỉ, trong đó không quá 8 tín chỉ học phần học lần đầu. Kết quả học trong kỳ hè được gộp vào học kỳ 2 của cùng năm học nên có thể có tình trạng có sinh viên có tổng khối lượng học tập đạt tối đa trong kỳ 2 và hè là 37 tín chỉ.
Sinh viên cần phải lượng sức mình, nếu đăng ký quá nhiều mà học không nổi thì điểm trung bình chung học kỳ sẽ thấp.
 

Câu hỏi:

Khối lượng học tập tối thiểu trong mỗi học kỳ là bao nhiêu?

Trả lời:

Đối với mỗi học kỳ chính, khối lượng học tập tối thiểu sinh viên phải đăng ký học:
a. là 14 tín chỉ, kể cả học phần học lần đầu và học lần thứ 2 trở đi, đối với sinh viên được xếp hạng học lực bình thường. Đối với học kỳ cuối khóa học trở đi và những sinh viên học vượt ở kỳ trước nhưng kỳ này không có lớp học phần cần học thì có thể chấp nhập ít hơn 14 tín chỉ;
b. là 10 tín chỉ, kể cả học phần học lần đầu và học lần thứ 2 trở đi, trừ các học kỳ từ học kỳ cuối khóa học trở đi, đối với sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu;
Sinh viên có nhu cầu học nhưng không chịu đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu thì sau thời gian đăng ký, sinh viên sẽ bị hủy tất cả đăng ký và buộc ngừng học tạm thời trong học kỳ đó.
Đối với học kỳ hè: Không quy định khối lượng học tập tối thiểu.

Câu hỏi:

Học cải thiện điểm thì khi xét làm khóa luận TN cuối khóa sẽ sử dụng điểm cải thiện hay điểm cũ?

Trả lời:

Học cải thiện điểm sẽ được sử dụng để tính điểm tích lũy khi xét điểm làm khóa luận. Điểm cải thiện ở học kỳ hè được tính vào điểm tích lũy học kỳ trước đó nhưng không được tính xét học bổng của học kỳ tính điểm.