Phòng Đào tạo
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Chọn thể loại:

Câu hỏi:

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá như thế nào?

Trả lời:

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ và cuối khoá qua các tiêu chí sau:
a. Khối lượng học tập đăng ký: là số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ, gồm cả học phần học lần đầu và học từ lần thứ 2 trở đi;
b. Khối lượng kiến thức tích lũy: là tổng số tín chỉ của các học phần đã tích lũy được (có điểm chữ là A, B, C hoặc D) tính từ đầu khóa học; 
c. Điểm trung bình chung học kỳ: là điểm trung bình có trọng số của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó, gồm cả học phần học lần đầu và học từ lần thứ 2 trở đi. Nếu có học phần học nhiều lần thì lấy điểm cao nhất trong các lần học để tính. Trọng số của các học phần là số tín chỉ tương ứng của các học phần đó;
d. Điểm trung bình chung tích lũy: là điểm trung bình của các học phần mà sinh viên đã tích luỹ được (có điểm chữ là A, B, C hoặc D), tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét.

Câu hỏi:

Cảnh báo kết quả học tập là gì?

Trả lời:

Cuối mỗi học kỳ, những sinh viên học kém bị cảnh báo kết quả học tập. Sinh viên bị cảnh báo phải lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập nếu:
a) Có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất (theo xếp hạng năm đào tạo); dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá;
b) Có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo

Câu hỏi:

Muốn hủy học phần tự chọn bị điểm D/F?

Trả lời:

Không được hủy, mà Sinh viên có thể đăng ký học lại học phần đó để cải thiện kết quả của mình, hoặc đăng ký học phần tự chọn tương đương khác để thay thế. 

Câu hỏi:

 Nếu không đồng ý với kết quả đánh giá học phần thì cần phải làm gì?

 

Trả lời:

Đầu học kỳ, giảng viên phụ trách lớp học phần công bố hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho sinh viên biết. 
Giảng viên công bố kết quả đánh giá bài tập, kiểm tra giữa kỳ khi chưa lớp kết thúc. Nếu không đồng ý với kết quả đánh giá bài tập, giữa kỳ thì sinh viên phản hồi trực tiếp với giảng viên hoặc Trưởng khoa (thông qua Trợ lý giáo vụ khoa).
Nếu không đồng ý với kết quả đánh giá cuối kỳ thì sinh viên làm thủ tục phúc khảo tại phòng Khảo thí – ĐBCLGD theo thời gian quy định.
Nếu không đồng ý với kết quả chấm Luận văn cuối khóa thì sinh viên cần phản hồi trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp.
Sau khi hết thời hạn phúc khảo, sinh viên không được khiếu nại về kết quả đánh giá ở học kỳ trước, trừ các trường hợp đã có khiếu nại nhưng chưa giải quyết xong.

Câu hỏi:

Những trường hợp nào thì sinh viên bị buộc thôi học?

Trả lời:

Cuối mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp:
a. Ở năm học đầu của khóa học, đã bị cảnh báo ở học kỳ 1, nhưng ở học kỳ 2 có điểm trung bình chung học tập dưới 1,0 hoặc có điểm trung bình chung tích lũy dưới 1,2;
b. Đã bị cảnh báo 2 lần tính từ đầu khóa học, nhưng vẫn rơi vào diện bị cảnh báo;
Đối với sinh viên diện cử tuyển và sinh viên nước ngoài, số lần cảnh báo tối đa nhiều hơn sinh viên diện bình thường 1 lần, nhưng không được quá 2 lần liên tiếp;
c. Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường; 
d. Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường;
e. Không đăng ký tín chỉ nào trong một học kỳ chính;
f. Điểm thành phần của tất cả các học phần đã đăng ký đều bị điểm 0. Sinh viên có điểm Khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ là 0 thì không tính vào trường hợp này;
g. Đã học hết thời gian thiết kế của chương trình, còn nợ một số học phần, nhưng năm học tiếp theo không đăng ký học và không có đơn xin ngừng học.

Câu hỏi:

Đến học kỳ 8 (học kỳ 2 năm 4) còn thiếu tín chỉ tích lũy thì có phải sẽ tốt nghiệp muộn không?

Trả lời:

Trong học kỳ 8, sinh viên đủ điều kiện sẽ đi thực tập làm đề tài tốt nghiệp. Trong học kỳ này nhà trường sẽ tạo điều kiện cho những sinh viên còn thiếu tín chỉ tích lũy vừa đi thực tập vừa học để tích lũy thêm tín chỉ. 
Điều kiện như sau: sinh viên chỉ được học tối đa thêm 6 tín chỉ còn thiếu (nghĩa là trong HK 8 sinh viên chỉ được học tổng cộng tối đa là 13 TC gồm: 7 TC chuyên đề/khóa luận + 6 TC học môn còn thiếu); và sinh viên phải thực tập tốt nghiệp tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.