Phòng Đào tạo
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Chọn thể loại:

Câu hỏi:

Thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học là bao lâu?

Trả lời:

 

Thời gian tối đa hoàn thành chương trình gồm: thời gian thiết kế cho chương trình và thời gian gia hạn cho phép. Các ngành khác có thời gian thiết kế là 4 năm (8 học kỳ chính) và thời gian gia hạn là 4 học kỳ chính. 
Thời gian sinh viên ngừng học do bị ốm, do được điều động vào lực lượng vũ trang thì không tính vào thời gian tối đa được phép học như nói trên.
Đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình, tuy nhiên nếu kết quả học tập quá kém thì vẫn có thể bị buộc thôi học.

Câu hỏi:

Nếu muốn chuyển trường thì cần phải có điều kiện gì?

Trả lời:

Sinh viên được xét chuyển trường nếu có đủ các điều kiện sau:
- Trong thời gian học tập, nếu gia đình sinh viên chuyển nơi cư trú, chuyển nơi công tác hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để có điều kiện học tập;
- Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;
- Được sự đồng ý của Hiệu trưởng nhà trường và trường xin chuyển đến;

Những trường hợp nào không được phép chuyển trường?
Sinh viên không được phép chuyển trường, nếu:
- Không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi tuyển sinh thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến, nếu hai trường cùng tuyển sinh theo đề chung của Bộ Giáo dục Đào tạo;
- Hộ khẩu thường trú của sinh viên nằm ngoài vùng tuyển của trường xin chuyển đến;
- Đang học năm thứ nhất và năm cuối khoá;
- Đang trong thời gian chịu mức kỷ luật từ cảnh cáo toàn trường trở lên

Câu hỏi:

Muốn học vượt để tốt nghiệp sớm thì phải học như thế nào?

Trả lời:

Sinh viên căn cứ chương trình đào tạo của chuyên ngành đang học, sắp xếp lịch học hợp lý để đảm bảo số tín chỉ tích lũy hằng kỳ, đảm bảo điều kiện tiên quyết của môn học. Đợt đăng ký học đầu mỗi học kỳ sinh viên đăng ký thêm môn học mở ở khóa của mình hoặc khóa trước (nếu đủ điều kiện) để học vượt. 
Nếu tích lũy đủ tín chỉ theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo thì trong học kỳ thứ 7 sinh viên có thể đi thực tập để tốt nghiệp sớm trong vòng 3,5 năm

Câu hỏi:

Khi cần nghỉ học tạm thời, cần phải làm gì?

Trả lời:

Khi muốn nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học, sinh viên phải trình nộp đơn cho phòng Công tác sinh viên. Các trường hợp nghỉ học tạm thời:
- Được điều động vào các lực lượng vũ trang;
- Bị ốm hoặc tai nạn buộc phải điều trị trong thời gian dài (phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế từ cấp quận/ huyện trở lên);
- Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học, đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2.00, phải có đơn xin nghỉ học tạm thời nộp cho Phòng Công tác sinh viên trong vòng 4 tuần đầu của học kỳ chính. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải tính vào thời gian học chính thức của khóa học.
Hiệu trưởng quyết định những trường hợp đặc biệt cụ thể (gia đình có tang, hỏa hoạn, thiên tai...). 
Sinh viên nghỉ học tạm thời khi muốn trở lại học tiếp tại trường phải nộp đơn xin trở lại học tập cho Phòng Công tác sinh viên trước ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới

Câu hỏi:

Khi bị ốm hoặc tai nạn, sinh viên hoặc thân nhân phải làm gì?

Trả lời:

Khi bình thường, sinh viên phải báo cho thân nhân của mình biết để thực hiện trong trường hợp mình bị ốm hoặc tai nạn. Nếu sinh viên bị ốm hoặc tai nạn trong thời gian học của học kỳ nhưng vắng không quá 20% thời gian học thì cần phải xin phép giảng viên phụ trách các lớp học phần. Nếu sinh viên bị ốm phải vắng thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ, thì phải có đơn xin phép hoãn thi nộp cho Phòng Đào tạo trong vòng một tuần kể từ ngày ốm, kèm theo xác nhận cơ quan y tế trường hoặc bệnh viện. Nếu sinh viên bị ốm dài ngày trong thời gian học của học kỳ nên vắng quá 20% thời gian học thì cần phải xin nghỉ học tạm thời kèm theo giấy xác nhận của cơ quan y tế từ cấp quận/ huyện trở lên.

Câu hỏi:

Học cùng lúc 2 chương trình là gì?

Trả lời:

Học cùng lúc 2 chương trình là học thêm chương trình đào tạo của ngành thứ 2, khi đang còn học chương trình đào tạo ngành thứ nhất để có được thêm bằng tốt nghiệp của ngành thứ hai.
Điều kiện để học cùng lúc 2 chương trình
Sinh viên học ngành thứ nhất tại trường nếu muốn học thêm 1 chương trình khác tại Trường thì cần thỏa mãn các điều kiện:
- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;
- Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu;
Trong quá trình học cùng lúc 2 chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,0 thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

Câu hỏi:

Hai môn học bị điều kiện tiên quyết có thể học song song cùng lúc được không?

Trả lời:

Môn bị điều kiện tiên quyết không thể học song song cùng lúc. Hai môn bị điều kiện tiên quyết có thể học trong cùng 1 học kỳ nhưng thời gian học phải lệch nhau, nghĩa là môn làm điều kiện phải học trước môn kia.

Câu hỏi:

Gửi câu hỏi mới

Trả lời:

Trả lời

Câu hỏi:

 Có những loại học phần nào?

Trả lời:

- Học phần bắt buộc: là học phần chứa đựng những nội dung chính yếu của mỗi chương trình và bắt buộc mỗi sinh viên phải tích luỹ;
- Học phần tự chọn bắt buộc: là học phần chứa đựng những mảng nội dung chính yếu của ngành hay nhóm ngành đào tạo, mà sinh viên bắt buộc phải chọn một số lượng xác định trong số nhiều học phần tương đương được quy định cho ngành đó;
- Học phần tự chọn tự do: là học phần sinh viên có thể tự do đăng ký học hay không tùy theo nguyện vọng.
- Học phần thay thế: Học phần thay thế được sử dụng thay thế cho một học phần có trong chương trình đào tạo khoá trước nhưng khoá sau không còn tổ chức giảng dạy nữa, hoặc là một học phần tự chọn thay cho một học phần tự chọn khác mà sinh viên học nhưng không đạt (điểm F).
Học phần thay thế còn áp dụng cho những trường hợp: cùng một học phần nhưng số tín chỉ của học phần khoá sau khác với khoá trước.
- Học phần tương đương: Học phần tương đương là một hay một nhóm học phần thuộc chương trình đào tạo của một khóa, ngành khác đang tổ chức đào tạo tại Trường hoặc trường khác, được phép tích lũy để thay cho một hay một nhóm học phần trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo.