Phòng Đào tạo
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

THÔNG BÁO (V/v kế hoạch thực tập cuối khóa, thi học kỳ và thi tốt nghiệp của sinh viên các lớp K46 Bằng 1 & K48 LTCĐ hệ VLVH tại Huế) (05/01/2017)

                                                                                    THÔNG BÁO

                                               (V/v kế hoạch thực tập cuối khóa, thi học kỳ và thi tốt nghiệp

                                               của sinh viên các lớp K46 Bằng 1 & K48 LTCĐ hệ VLVH tại Huế)

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 – 2017 và kế hoạch đi thực tập cuối khóa của các lớp Khóa 46 Bằng 1 và Khóa 48 Liên thông cao đẳng – Hệ VLVH tại Huế;

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên các lớp K46 Bằng 1 và K48 LTCĐ hệ VLVH tại Huế kế hoạch đi thực tập cuối khóa, thi học kỳ, đăng ký học lại và thi tốt nghiệp như sau:

TT NỘI DUNG THỜI GIAN GHI CHÚ
1. Kế hoạch đi thực tập cuối khóa
1 Nộp học phí, nhận quyết định đi thực tập cuối khóa 05/01 – 12/01/2017 Nộp học phí qua ngân hàng
2 Gặp giáo viên hướng dẫn và nghe phổ biến nội dung thực tập cuối khóa 8h00 ngày Chủ nhật   08/01/2017 Địa điểm: Phòng B2.1 – Kế toán,             Phòng B2.2 – Quản trị kinh doanh
3 Sinh viên đi thực tập làm Chuyên đề cuối khóa

Từ ngày 09/01/2017

đến ngày 16/04/2017

Tại địa điểm thực tập (SV tự liên hệ)
4 Sinh viên nộp Chuyên đề 17/04 – 21/04/2017 Nộp tại Văn phòng Khoa (Tầng 3, Nhà C)
2. Kế hoạch thi học kỳ
1 Thi lần 2 kỳ 1 2016 – 2017 và lần 3 các học phần kỳ trước 20/02 - 04/03/2017 Xem lịch thi từ ngày 13/02/2017
2 Thi lần 3 học kỳ 1 2016 – 2017 10/04 – 15/04/2017 Xem lịch thi từ ngày 03/04/2017
3. Kế hoạch đăng ký học lại
1 Đăng ký học lại 05/01 – 15/01/2017

SV truy cập địa chỉ sau để đăng ký:

https://goo.gl/forms/SSzA6Qwn9iXW2PLB2

4. Kế hoạch học ôn thi và thi tốt nghiệp
1 Học ôn thi tốt nghiệp 24/04 – 13/05/2017 Xem lịch học trên trang SV từ ngày 20/02/2017
2 Lịch thi tốt nghiệp

20/05 – 28/05/2017

(dự kiến)

 

Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện theo nội dung trên.