Phòng Đào tạo đại học
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

THÔNG BÁO (V/v kế hoạch thực tập cuối khóa, thi học kỳ và thi tốt nghiệp của sinh viên các lớp K46 Bằng 1 & K48 LTCĐ hệ VLVH tại Huế)

THÔNG BÁO (V/v kế hoạch thực tập cuối khóa, thi học kỳ và thi tốt nghiệp của sinh viên các lớp K46 Bằng 1 & K48 LTCĐ hệ VLVH tại Huế)

THÔNG BÁO

(V/v kế hoạch thực tập cuối khóa, thi học kỳ và thi tốt nghiệp

của sinh viên các lớp K46 Bằng 1 & K48 LTCĐ hệ VLVH tại Huế)

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 – 2017 và kế hoạch đi thực tập cuối khóa của các lớp Khóa 46 Bằng 1 và Khóa 48 Liên thông cao đẳng – Hệ VLVH tại Huế;

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên các lớp K46 Bằng 1 và K48 LTCĐ hệ VLVH tại Huế kế hoạch đi thực tập cuối khóa, thi học kỳ, đăng ký học lại và thi tốt nghiệp như sau:

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1. Kế hoạch đi thực tập cuối khóa

1

Nộp học phí, nhận quyết định đi thực tập cuối khóa

05/01 – 12/01/2017

Nộp theo thông báo trên trang sinh viên

2

Gặp giáo viên hướng dẫn và nghe phổ biến nội dung thực tập cuối khóa

8h00 ngày Chủ nhật   08/01/2017

Địa điểm: Phòng B2.1 – Kế toán,            Phòng B2.2 – Quản trị kinh doanh

3

Sinh viên đi thực tập làm Chuyên đề cuối khóa

Từ ngày 09/01/2017

đến ngày 16/04/2017

Tại địa điểm thực tập (SV tự liên hệ)

4

Sinh viên nộp Chuyên đề

17/04 – 21/04/2017

Nộp tại Văn phòng Khoa (Tầng 3, Nhà C)

2. Kế hoạch thi học kỳ

1

Thi lần 2 kỳ 1 2016 – 2017và lần 3 các học phần kỳ trước

20/02 - 04/03/2017

Xem lịch thi từ ngày 13/02/2017

2

Thi lần 3 học kỳ 1 2016 – 2017

10/04 – 15/04/2017

Xem lịch thi từ ngày 03/04/2017

3. Kế hoạch đăng ký học lại

1

Đăng ký học lại

05/01 – 15/01/2017

SV truy cập địa chỉ sau để đăng ký:

https://goo.gl/forms/SSzA6Qwn9iXW2PLB2

4. Kế hoạch học ôn thi và thi tốt nghiệp

1

Học ôn thi tốt nghiệp

24/04 – 13/05/2017

Xem lịch học trên trang SV từ ngày20/02/2017

2

Lịch thi tốt nghiệp

20/05 – 28/05/2017

(dự kiến)

 

Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện theo nội dung trên.