Phòng Đào tạo đại học
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

THÔNG BÁO (V/v đăng ký thực tập cuối khóa học kỳ 2 năm học 2016 – 2017) (16/11/2016)

                                                                                         THÔNG BÁO

                                                  (V/v đăng ký thực tập cuối khóa học kỳ 2 năm học 2016 – 2017)

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 – 2017, Phòng ĐTĐH thông báo đến toàn thể sinh viên hệ Chính Quy và VLVH kế hoạch đăng ký thực tập cuối khóa trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ.

- Hệ Chính quy: SV Khóa 47, SV đang theo học CTT2, SV liên thông, SV bằng 2 và các khóa trước.

- Hệ VLVH: SV Khóa 45 B1, Khóa 47 B2 và các khóa trước.

2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ.

a. Hệ Chính quy:

- Khóa luận cuối khóa: sinh viên phải tích lũy tối thiểu 106/120 hoặc 108/122 tín chỉ (do không tính 07 TC Ngoại ngữ) được quy định trong chương trình đào tạo; điểm trung bình chung tích lũy của 6 kỳ đầu phải đạt từ 7,00 điểm trở lên (xem điểm TBCTL của SV tại file đính kèm).

- Chuyên đề cuối khóa & Chuyên đề tổng hợp: sinh viên không thuộc diện làm khóa luận.

b. Hệ VLVH: sinh viên chưa đi Thực tập làm Chuyên đề cuối khóa hoặc chưa hoàn thành Chuyên đề cuối khóa.  

3. THỜI GIAN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 27/11/201(ngoài thời gian này phòng ĐT sẽ không giải quyết).

            - Cách thức đăng ký: sinh viên truy cập vào địa chỉ sau để đăng ký https://goo.gl/forms/7KVxoCDgVV7hUDV83

Lưu ý:

- Sinh viên không đăng ký sẽ không có tên trong quyết định đi TTCK.

- Sau khi có kết quả phê duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận của các Khoa chuyên môn, Phòng ĐTĐH sẽ thông báo và mở cho sinh viên đăng ký trên trang tín chỉ.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo thông báo.

                                                                                                         Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 11 năm 2016

                                                                                                                       PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC