Phòng Đào tạo
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh Bằng ĐH thứ 2, Liên thông CĐ lên ĐH năm 2020

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh Bằng ĐH thứ 2, Liên thông CĐ lên ĐH năm 2020
     I. THU NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH: Tiếp tục thu nhận hồ sơ đến hết ngày 31/10/2020.
     II. LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH      
 - Địa điểm:  Tầng 2 GĐ A Trường ĐH Kinh tế, khu Trường Bia, 99 Hồ Đắc Di, TP Huế
 + Liên thông QTKD: phòng A2.2 (Toán ứng dụng trong KT, Quản trị học (QTH), QT doanh nghiệp(QTDN)) 
 + Liên thông Kế toán: phòng A2.3 (Toán ứng dụng trong KT, NL kế toán(NLKT), Kế toán TC(KTTC)) 
 + Bằng ĐH thứ 2: phòng A2.4 (Toán ứng dụng trong KT, LT xác suất TKT (Xác suất TKT)) 
 - Kinh phí ôn thi: 400.000đ/môn thực hiện theo thông báo số: 432/TB-ĐHKT ngày 01/10/2020. 
 - Thí sinh nộp tiền ôn, lấy lịch ôn tại Phòng Đào tạo, tầng 1 nhà C, 99 Hồ Đắc Di trước khi học ôn, hoặc tại 
phòng học ôn thi (theo lịch sau).      
 - Thời gian:  Các buổi tối trong tuần từ 18h00 - 21h00, Chủ nhật buổi sáng từ 8h00 - 11h00
Thứ Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5
Từ ngày  - ngày 05/10 - 11/10 12/10 - 18/10 19/10 - 25/10 26/10 - 01/11 02/11 - 08/11
Thứ 2   NLKT  QTH QTH  
Thứ 3 Xác suất TKT Xác suất TKT KTTC + QTDN KTTC + QTDN KTTC + QTDN
Thứ 4 NLKT NLKT  NLKT  NLKT NLKT 
Thứ 5 Toán ƯD trong KT Toán ƯD trong KT KTTC + QTDN KTTC + QTDN KTTC + QTDN
Thứ 6 Xác suất TKT Xác suất TKT Xác suất TKT Xác suất TKT  
Thứ 7 Toán ƯD trong KT Toán ƯD trong KT Toán ƯD trong KT Toán ƯD trong KT Thi Tuyển sinh 07/11
Chủ nhật QTH QTH QTH QTH Thi Tuyển sinh 08/11
 *Ghi chú: - Toán ứng dụng trong KT (học chung) tại phòng A2.4.  
     III. LỊCH THI TUYỂN SINH: Ngày 07, 08/11/2020.    

             

             ĐẠI HỌC HUẾ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 432 /TB-ĐHKT                          Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v thu lệ phí nộp hồ sơ, ôn thi và thi tuyển sinh

bằng đại học (ĐH) thứ 2, Liên thông cao đẳng (CĐ) lên ĐH năm 2020

tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Căn cứ kế hoạch và thông báo tuyển sinh bằng ĐH thứ 2 và Liên thông CĐ lên ĐH tại Trường ĐH Kinh tế năm 2020;

Căn cứ số lượng nộp hồ sơ và dự toán kinh phí nộp hồ sơ, ôn thi và thi tuyển sinh bằng ĐH thứ 2 và Liên thông CĐ lên ĐH năm 2020;

Nay Trường ĐH Kinh tế thông báo đến toàn thể thí sinh mức thu các khoản trong kỳ thi tuyển sinh năm 2020, cụ thể như sau:

1.  Lệ phí nộp hồ sơ tuyển sinh (TS):                     50.000đ/      01 hồ sơ/01thí sinh

2.  Lệ phí ôn thi bằng ĐH thứ 2:                            800.000đ/      02 môn/01 thí sinh

3.  Lệ phí ôn thi Liên thông CĐ lên ĐH:           1.200.000đ/       03 môn/01 thí sinh

4.  Lệ phí thi TS bằng ĐH thứ 2:                            300.000đ/      02 môn/01 thí sinh

5.  Lệ phí thi TS Liên thông CĐ lên ĐH:               450.000đ/      03 môn/01 thí sinh

6.  Lệ phí xét tuyển miễn thi bằng ĐH thứ 2:       300.000đ/      01 hồ sơ/01 thí sinh

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG (đã ký)