Phòng Đào tạo đại học
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Quy định mới của Bộ GD&ĐT về đào tạo đại học hệ VLVH ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2017

Quy định mới của Bộ GD&ĐT về đào tạo đại học hệ VLVH ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2017

Quy chế quy định về hoạt động đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) trình độ đại học vừa được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 15/3/2017.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2017 và bãi bỏ các nội dung về tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học tại Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 9/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008, Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/6/2007 ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ VLVH

QUY ĐỊNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO HỆ VLVH