Phòng Đào tạo
  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Lịch ôn thi Tuyển sinh bằng ĐH thứ 2 và liên thông CĐ lên ĐH, hình thức đào tạo chính quy năm 2019

Lịch ôn thi Tuyển sinh bằng ĐH thứ 2 và liên thông CĐ lên ĐH, hình thức đào tạo chính quy năm 2019

          ĐẠI HỌC HUẾ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 593 /TB-ĐHKT               Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Quy định mức thu lệ phí nộp hồ sơ, ôn thi và thi tuyển sinh

bằng đại học (ĐH) thứ 2, Liên thông cao đẳng (CĐ) lên ĐH hệ chính quy năm 2019

tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

- Căn cứ kế hoạch và thông báo tuyển sinh bằng ĐH thứ 2 và Liên thông CĐ lên ĐH hệ chính quy tại Trường ĐH Kinh tế năm 2019;

- Căn cứ số lượng nộp hồ sơ và dự toán kinh phí nộp hồ sơ, ôn thi và thi tuyển sinh bằng ĐH thứ 2 và Liên thông CĐ lên ĐH hệ chính quy năm 2019.

Nay Trường ĐH Kinh tế thông báo đến toàn thể thí sinh mức thu các khoản trong kỳ thi tuyển sinh năm 2019, cụ thể như sau:

1.  Lệ phí nộp hồ sơ tuyển sinh (TS):                     50.000đ/01 hồ sơ/01thí sinh

2.  Lệ phí ôn thi bằng ĐH thứ 2:                            400.000đ/02 môn/01 thí sinh

3.  Lệ phí ôn thi Liên thông CĐ lên ĐH:               600.000đ/03 môn/01 thí sinh

4.  Lệ phí thi TS bằng ĐH thứ 2:                            300.000đ/02 môn/01 thí sinh

5.  Lệ phí thi TS Liên thông CĐ lên ĐH:               450.000đ/03 môn/01 thí sinh

6.  Lệ phí xét tuyển miễn thi bằng ĐH thứ 2:       200.000đ/01 hồ sơ/01 thí sinh

Đề nghị các thí sinh nghiêm túc thực hiện theo quy định./.

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG (đã ký)

Nơi nhận:                                                                                           

- Thông báo đến thí sinh,                                                  

- Lưu VT, ĐTĐH, KHTC.