Phòng Đào tạo
 • Trường đại học kinh tế

  Trường đại học kinh tế

 • Trường đại học kinh tế

  Trường đại học kinh tế

Chương trình học và hướng dẫn công nhận chuyển đổi kết quả học tập đối với sinh viên văn bằng 2 và liên thông cao đẳng lên đại học

Chương trình học và hướng dẫn công nhận chuyển đổi kết quả học tập đối với sinh viên văn bằng 2 và liên thông cao đẳng lên đại học

  ĐẠI HỌC HUẾ                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

Về  Đào tạo Đại học Liên thông, Đại học bằng thứ 2 tại trường Đại học Kinh tế Huế

I. Công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập

 1. Quy đổi số đơn vị học trình (ĐVHT)/số tiết/số tín chỉ (TC) của các học phần/môn học trong chương trình đào tạo bậc Cao đẳng, bằng Đại học (ĐH) thứ nhất của các trường khác sang số TC/ĐVHT trong chương trình đào tạo bậc Đại học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế theo nguyên tắc:
  • 2 ĐVHT= 30 tiết= 1 tín chỉ
  • 3 ĐVHT= 45 tiết= 2 tín chỉ
  • 4 ĐVHT= 60 tiết= 3 tín chỉ
  • 5 ĐVHT= 75 tiết= 4 tín chỉ
 2. Xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập các học phần/môn học từ bậc Cao đẳng, bằng ĐH thứ nhất của các trường khác sang bậc Đại học tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế (ngoại trừ các môn thuộc khối kiến thức chuyên sâu của ngành đối với đào tạo Liên thông; Các môn đó là: ngành Kế Toán: Kế toán chi phí, Thuế và kế toán thuế, Hệ thống thông tin kế toán 2, Kế toán công, Phân tích báo cáo tài chính; ngành QTKD: Quản trị chất lượng, Quản trị rủi ro, Quản trị thương mại, Quản trị Marketing, Quản trị dịch vụ, Quản trị sản xuất) theo các nguyên tắc sau:

a. Những học phần/môn học có cùng tên gọi (hoặc tương tự) và có số ĐVHT/TC tương đương trở lên so với học phần/môn học thuộc ở bậc Đại học thì được chuyển điểm.

b. Những học phần/môn học có cùng tên gọi (hoặc tương tự) và có số ĐVHT/TC nhỏ hơn so với học phần/môn học thuộc ở bậc Đại học sinh viên phải học Học phần bổ sung. Điểm đánh giá học phần/môn học ở bậc Đại học là điểm trung bình chung có trọng số (theo số ĐVHT/TC) của học phần đó và Phần học bổ sung.

c. Học phần/môn học ở bậc Đại học được xác định là hợp nhất từ hai hay nhiều học phần/môn học đã học ở bậc Cao đẳng và có tổng số ĐVHT/TC tương đương trở lên. Điểm đánh giá học phần ở bậc Đại học là điểm trung bình chung có trọng số (theo số ĐVHT/TC) các học phần đó.

 1. Bảng điểm của người học liên thông phải ghi đầy đủ kết quả học tập các học phần/môn học trong thời gian đào tạo liên thông tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và các học phần/môn học được xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập theo quy định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. 
 2. Những trường hợp không nằm trong phạm vi áp dụng của nguyên tắc này sẽ được phòng Đào tạo đại học phối hợp với các Khoa chuyên môn xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

II. Điều kiện được công nhận tốt nghiệp

1. Đối với hệ Chính quy: Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

 b) Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo với số tín chỉ tối thiểu là 120 đối với các khóa 49 trở về trước và 122 đối với các khóa 50 trở đi.

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

d) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.

đ) Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên bậc 3/6 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Riêng các lớp Liên thống tốt nghiệp từ nay đến năm 2019 đạt chuẩn 2/6 (B2)). Hoặc các chứng chỉ tương đương tham khảo tại địa chỉ:

 2. Đối với hệ VLVH: Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự ;

b) Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo Điểm các môn phải đạt từ 5 trở lên.

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG XÉT KHI CHUYỂN ĐIỂM

QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC CHUYỂN ĐIỂM TRONG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

BỐ TRÍ CHƯƠNG TRÌNH HỌC DỰ KIẾN (MỖI NGÀNH, HỆ MỘT SHEET)