• Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

  • Trường đại học kinh tế

    Trường đại học kinh tế

Giới thiệu chung

Phòng ĐTĐH trường ĐHKT Huế tiền thân là tổ giáo vụ đào tạo của Khoa Kinh tế - Đại học Huế, Năm 2002 Khoa Kinh tế có quyết định thành lập Trường ĐHKT, tổ Giáo vụ đào tạo được đổi tên thành phòng Giáo vụ - CTSV. Phòng Giáo vụ - CTSV lúc đó vừa có chức năng nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo vừa liên quan đến công tác sinh viên. Năm 2014 khi Bộ GD&ĐT công bố Đại học Huế là đại học Vùng và ra quyết định quy định cơ cấu tổ chức của đại học Vùng và các trường thành viên, Đại học Huế có Quyết định quy định chức năng của các Phòng ban của các trường thành viên và trung tâm chức năng, từ đây Phòng Giáo vụ -CTSV lại tách thành hai phòng là Phòng Đào tạo đại học (ĐTĐH) và phòng Công tác sinh viên (CTSV).